Strona główna Obrona życia Ordo Iuris wypowiedziało „wojnę” prawną organizacjom pomagającym w aborcji. „Pierdolcy z Mordo” bluzga aktywistka Strajku Kobiet

Ordo Iuris wypowiedziało „wojnę” prawną organizacjom pomagającym w aborcji. „Pierdolcy z Mordo” bluzga aktywistka Strajku Kobiet

0
Ordo Iuris wypowiedziało „wojnę” prawną organizacjom pomagającym w aborcji. „Pierdolcy z Mordo” bluzga aktywistka Strajku Kobiet

To prawdziwa batalia o życie. Aborcjoniści nie tylko walczą o zmiany w prawie dotyczącym aborcji, ale również zachęcają i ułatwiają przeprowadzanie aborcji. Oferują również środki farmakologiczne do tzw. aborcji domowej.

Z tym procederem – na który w kampaniach medialnych zwraca uwagę Fundacja Pro – prawo do życia, piętnując m.in. Aborcyjny Dream Team – postanowiło podjąć walkę Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”. Podjęcie działań prawnych zostało poprzedzone głęboką analizą prawną. Efektem tych prac analitycznych jest np. opublikowany niedawno dokument „Doustna antykoncepcja postkoitalna i aborcja farmakologiczna: charakterystyka produktów, podstawowe zagadnienia obrotu w Polsce w ujęciu prawa farmaceutycznego z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej”. Warto przedstawić w całości „Główne tezy analizy”, aby bliżej zrozumieć z jakim problemem chce się mierzyć Ordo Iuris (wytłuszczenia w tekście – redakcja StopProfanacjom.pl)

Główne tezy analizy:
1. Przedmiotem analizy są podstawowe aspekty obrotu środkami antykoncepcji postkoitalnej i tabletkami o działaniu poronnym. Poruszono kwestie związane z charakterystyką ww. produktów, ich sytuacją na gruncie prawa obowiązującego w Polsce i w odniesieniu do kontekstu międzynarodowego.
2. W Polsce sprzedaż środków poronnych w celu samodzielnego przerwania ciąży jest sprzeczna z prawem, w związku z czym w legalnym obrocie brak jest tabletek z ww. substancjami ze wskazaniem do stosowania w aborcji farmakologicznej.
3. Internetowa sprzedaż produktów poronnych jako nielegalna na gruncie aktualnego stanu prawnego stanowi kolejny problem wymagający podjęcia skutecznych działań przez organy ścigania.
4. Praktyka pokazuje, że obowiązujące przepisy KK nie stanowią realnej przeszkody uniemożliwiającej handel tabletkami używanymi w celu samodzielnego wykonywania aborcji. Istnieje bowiem wiele organizacji, które za pośrednictwem Internetu świadczą pomoc w uzyskaniu tabletek poronnych na terenie Polski.
5. Z punktu widzenia problematyki obrotu tabletkami poronnymi na terytorium Polski zasadnicze znaczenie ma przepis art. 152 § 2 KK, zgodnie z którym odpowiedzialność karną ponosi osoba, która udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny lub ją do tego nakłania.
6. W świetle tej normy: [a] działaniem o charakterze nielegalnym będzie każdy przypadek aborcji farmakologicznej wykonanej przez osobę, która nie jest do tego uprawniona, [b] sprawcą takiego przestępstwa może być każdy, kto pomaga kobiecie w przerwaniu ciąży, przy czym określenie „pomoc” w tym przypadku oznacza również sprzedaż środków poronnych za pośrednictwem Internetu.
7. W tym zakresie jako postulat de lege ferenda warto odwołać się do formułowanego w literaturze poglądu, że w przypadku przestępstw internetowych uzasadnione jest przyjęcie, że miejscem działania sprawcy przestępstwa formalnego jest zarówno miejsce, w którym sprawca przebywał popełniając czyn zabroniony, jak również miejsce, w którym znajduje się system komputerowy, na który sprawca oddziaływał.
8. Niezależnie od charakteru produktów określonych przez wnioskodawców w procedurze rejestracyjnej, URPL powinien każdorazowo przeprowadzać dokładną analizę ich właściwości i na tej podstawie decydować o możliwości wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
9. Przedstawione w analizie wyniki badań naukowych wskazują, że wbrew powszechnie panującemu przekonaniu substancje wykorzystywane w „tabletkach awaryjnych” charakteryzuje działanie wczesnoporonne. Na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów środki te są dostępne w obrocie jako produkty lecznicze do stosowania w antykoncepcji. Wykazany ich odmienny charakter daje jednak uzasadnione podstawy do zmiany kwalifikacji tych produktów jako środki poronne, których sprzedaż jest prawnie zakazana.
10. Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zostały wyposażone w możliwość zakazania lub ograniczenia obrotu środkami antykoncepcyjnymi i poronnymi na swoim terytorium, co w przypadku udowodnionych wczesnoporonnych właściwości antykoncepcji postkoitalnej zyskuje dodatkowe uzasadnienie.
11. Dla potrzeb obrotu produktami leczniczymi zasadne wydaje się ponadto uzupełnienie polskiego prawodawstwa we własną definicję początku ciąży, odmienną od przyjętej przez WHO, a jednocześnie odzwierciedlającą konstytucyjną zasadę ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia. 

Pełna treść analizy: https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/doustna-antykoncepcja-postkoitalna-i-aborcja-farmakologiczna-charakterystyka

W newsletterze Ordo Iuris przedstawiło swoim subskrybentom informację w jaki sposób będą podejmowane działania skierowane przeciwko organizacjom i osobom pomagającym w Polsce w aborcji. Chociaż prawo chroniące dzieci jest pełne niekonsekwencji i luk, po miesiącach analiz i konsultacji starannie przygotowaliśmy prawne działania wymierzone w promotorów strasznej śmierci niewinnych dzieci. Część rozwiązań zmierza do celu bezpośrednio, inne przywiodą zapewne Państwu na myśl słynne skazanie Ala Capone za pomocą przepisów podatkowych. Tak jak bossów mafii z czasów prohibicji skazywano za przestępstwa podatkowe, tak dzisiaj tę zorganizowaną grupę aborcyjną można jednak pociągnąć do odpowiedzialności za szereg drobniejszych, lecz łatwych do wykazania wykroczeń.

To przywołanie nazwiska słynnego mafiosa i sposobu w jaki w końcu dopadł go amerykański wymiar sprawiedliwości, zirytowało liderkę Strajku Kobiet Klementynę Suchanow, która na Twitterze skomentowała: pierdolcy z Mordo planują dalsze nękanie pozwami, a to przez prokuraturę, a to urząd skarbowy, także za granicą. będą ścigać nas, jak FBI Ala Capone i bossów mafii – ciekawe fascynacje. w ogóle newslettery @jerzKwasniewski to idealny materiał na studium psychologiczne postaci.

Jak widać poziom wpisu niewiele odbiega od poziomu kultury zaprezentowanej przez Strajk Kobiet na ulicach polskich miast.